Bioplinska elektrana Orehovec d.o.o.

U ruralnom području izgradnja elektrane na bioplin prikladan je sustav za zatvaranje poljoprivrednog procesa proizvodnje i prerade.

Tvrtka Bioplinska elektrana Orehovec d.o.o. izgradila je bioplinsko postrojenje snage 1,2 MW u Orehovcu koje je pušteno u pogon u rujnu 2016. godine. Kako bi učinkovito koristili otpadnu toplinsku energiju iz bioplinare uz bioplinsko postrojenje izgradit će se postrojenje za preradu biološkog otpada, a preostala toplinska energija plasirat će se za grijanje javnih objekata.

Činjenice

Bioplinska elektrana Orehovec: 1,2 MW
Odabrana tehnologija: agriKomp
Odabrani izvođači: agriComp i Hidroregulacija d.d.
Vrijednost investicije: 4.467.382,00 €
Puštanje u pogon: u pogonu

Bioplinsko postrojenja za proizvodnju električne energije snage 1,2 MW smješteno je u općini Sveti Petar Orehovec (naselje Sveti Petar Orehovec) u Koprivničko- križevačkoj županiji. U ruralnom području poput naselja Sveti Petar Orehovec gradnja bioplinske elektrane primjeren je sustav za zatvaranje proizvodno-prerađivačkog poljoprivrednog procesa jer se omogućava dobivanje toplinske i električne energije kao i za osiguranje izvrsnoga gnojiva kojeg predstavlja prerađeni kosupstrat. Izgradnja bioplinskog postrojenja za proizvodnju električne energije započela je u 2015. godini. S prvim punjenjem bioplinskog postrojenja počelo se u svibnju 2016. godine, a pogon je punim radnim kapacitetom započeo u prosincu 2016. godine.

O postrojenju

Projekt

Bioplinska elektrana Orehovec: Postrojenje za preradu biootpada
Odabrana tehnologija: AAT

Predmet investicije jest izgradnja postrojenja za primarnu obradu sirovina kapaciteta 23.000 tona godišnje u općini Sveti Petar Orehovec (naselje Sveti Petar Orehovec) u Koprivničko- križevačkoj županiji. U ruralnom području poput naselja Sveti Petar Orehovec gradnja bioplinske elektrane i postrojenja za preradu biootpada primjeren je sustav za zatvaranje proizvodno-prerađivačkog poljoprivrednog procesa jer se omogućava dobivanje toplinske i električne energije kao i za osiguranje izvrsnoga gnojiva kojeg predstavlja prerađeni kosupstrat. Uz već izgrađenu bioplinsku elektranu sagradit će se postrojenje za primarnu obradu sirovina. Izgradnja postrojenja za primarnu obradu sirovina predviđena je u travnju 2017. godine, a puštanje u pogon u drugoj polovici 2017.

Investicija u proizvode namijenjene svim bioplinskim postrojenjima davat će sinergijske učinke; povezat će povećanje iskorištavanja kapaciteta proizvodnje bioplinskih postrojenja, povećat će iskorištenje otpadne toplinske energije postrojenja, povećati korištenje obnovljivih izvora energije i omogućiti proizvod koji je supstitut za kukuruznu silažu.

Direktiva 2008/98 / EC postavlja osnovne pojmove i definicije koji se odnose na gospodarenje otpadom, kao što je definicija otpada, recikliranje, oporabu. To uključuje dva nova cilja za recikliranja i oporabu koji se žele postići do 2020. godine: 50% priprema za ponovnu uporabu i recikliranje određenih otpadnih materijala iz kućanstava i drugih podrijetla sličnim kućanstvima. Direktiva zahtijeva da države članice donesu planove gospodarenja otpadom i programe prevencije otpada.

Postrojenje za preradu biootpada zadovoljit će dvije kritične potrebe:

 • općinama će omogućiti troškovno učinkovitu alternativu odlaganja otpada (Direktiva 2008/98/EC o otpadu), te
 • To će zadovoljiti rastuću potražnju za AD kao glavnim načinom pretvorbe otpadne hrane u obnovljive izvore energije.

Postrojenje za preradu biootpada će ponuditi:

 • Prilagođeno lokalno rješenje za zbrinjavanje biootpada
 • Velike kapacitete otpakiravanja
 • Sveobuhvatno rješenje za pakiran i nepakiran, čvrst i tekući otpad hrane
 • Naša usluga je troškovno učinkovito rješenje
 • Jeftiniji način za zbrinjavanje i recikliranje otpada hrane od deponija
 • Dugoročni ugovori nude sigurnost
 • Održivi način obrade otpada
 • Smanjene emisije ugljičnog dioksida
 • Ekološko rješenje za proizvodnju obnovljive energije i gnojiva bogatog hranjivim tvarima
 • Sigurnost protiv predloženog znatnog povećanja poreza na odlagališta

Za potrebe obrade primarnog supstrata uz bioplinsko postrojenje previđa se izgradnja postrojenja za obradu istog. Primarni supstrat dovozi se kamionima u prostor prijema sirovine.

Ključni brojevi neopasnog otpada koji mogu ići u anaerobnu digestiju popisani su u pravilniku o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (Na temelju članka 15. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13)).

Impresum

Puni naziv Društva: BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC trgovačko društvo za proizvodnju električne energije i bioplina d.o.o.
Skraćeni naziv Društva: Bioplinska elektrana Orehovec d. o. o.
Sjedište / adresa Društva: Sveti Petar Orehovec 97A, 48267 Sveti Petar Orehovec
OIB: 75434757177
MBS: 070097507
MB: 2784777
Nadležni sud: Trgovački sud u Bjelovaru
Temeljni kapital: 30.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
IBAN:  HR2623860021119044570, Podravska banka d.d.
Telefon: +385 48 850 134
E-pošta: info@bioen.eco

Osoba ovlaštena za zastupanje: Janez Cerar, predsjednik uprave

Kontaktirajte nas